Of the creed and creation


Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·

We believe in One God, the father, All-powerful, maker of heaven and earth.

In the beginning there was the blizzard      In the beginning, the Almighty Judge created the heaven and the earth. The earth was a great blizzard, with biting wind and stinging snow. Darkness was upon the face of the blizzard as the snow was deep. High above, in the howling wind, a great spirit hovered upon the blow snow as an eagle hovers over its brood, brooding over its young in the chaotic howling winds below.

The Almighty Judge said, “Light be!” Is light.

Suddenly, the overpowering darkness of white was replaced by the radiant colors of red, green, and blue, orange, purple, and yellow. Dead and lifeless snow was replaced by birds, flowers, trees, effervescent, vital, and vivacious life. First among these was an Omer, a lamb, the word of God, incarnate among us. What appeared were the ὁρατῶν, the formed, and the ἀοράτων, the unformed, the educated and the wise, the simple and the foolish. What appeared were the quarks, the microscopic reality generating all life, and the huge gas giants of the heavens/stars, some visible, and some billions of light years away, and invisible.

What appeared was the visible, starting with my beautiful wife sitting with us, and each of us, and visible and vibrant before us. What also appeared were the invisible, the man on the street corner begging for food, the dead and the pre-dead, waiting to die from a lack of food, on Neal Road and Montello, on Second Street and Arlington, in Ethiopia, and Afghanistan. What appeared were the vibrant, visible soldiers ready for war and the invisible Veterans with PTSD begging for shoes.

We believe in one Kyrie, Jesus Christ, the only generated son of the Father, Jesus Christ, generated before all eons. He is Light from Light, True God from True God.

He is light as light lived, incarnate among us, Luke 4

“The Breath of Kyrie is upon me; he anointed me to bring glad tidings to the poor.

He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind,

to let the oppressed go free,  and to proclaim a year acceptable to Kyrie.”

He is True God from True God: Psalm 82

God takes a stand in the divine council, gives judgment in the midst of the gods.

“Defend the lowly and fatherless; render justice to the afflicted and needy.

Rescue the lowly and poor; deliver them from the hand of the Russia, those who think themselves first.”

He gives light to those who are not gods, “Yet like any mortal you shall die; like any prince you shall fall.” He gives warning to the shepherds who are not shepherds:

Whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. Whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice.

I am the gate for the sheep. All who came before are thieves and robbers. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy; I came so that they might have life and have it more abundantly. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man, who is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them. He works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine and mine know me, Just as the Father knows me and I know the Father; and I will lay down my life for the sheep. John 10

γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα ὁμοούσιον τῷ Πατρί

He was generated not made, one in Being to the Father.
δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Through him all things are generated. There is only one Great Provider, one head of the house. There is only one Baal, one husband to the divine economy: It is not Baal, or Hermes, or Mercury, some market or invisible hand. God is Almighty and God is one.

τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν who for us men and for our salvation/Jesus/.ישועתנו Yes, the Hebrew word for Salvation is Jesus, and yes Jesus and Salvation are One.

κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Descended from the great flow of the sky, he took on flesh from the Dedicated Spirit and our Blessed Virgin Mary, and became man.

σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered, died, and was buried.

καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς. He arose on the third day, according to the writings, and ascended into heaven.

καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς. He sits upon the right hand of the Father.

καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς . He will come again with doxology/good thoughts, to judge the living and the dead.

οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. His kingdom will have no end.

καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ Κύριον καὶ Ζωοποιόν. We believe in the Holy Spirit, the Kyrie and maker of life.

τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον. He proceeds from the Father and the Son and with them we bow down and give doxology.

τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.  As spoken through the Navy, the prophets.

εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. We believe in one Holy Catholic and apostolic called out community.

ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· We acknowledge one baptism for the freedom from our failures.

προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.  We look for the rising from the dead and the life of the coming eons.

ἀμήν

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s